AW-666375229
top of page

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – KONU:

İşbu sözleşmenin konusu Satıcının, internet sitesi üzerinden müşteriye  satışını yaptığı,  aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

MADDE 2 – SATICI BİLGİLERİ:

Ünvanı                                   :Mitratek  Teknoloji San. Tic. A.Ş.

Adresi                                    :Yukarı Dudullu Mah.Rana Sok.No:5 Ümraniye İstanbul

Telefon                                  : 05372434626

Faks                                       : -

Email                                     : alp@massnowboard.com

MADDE 3 – MÜŞTERİ BİLGİLERİ: 

    

Adı/Soyadı/Ünvanı               : [müşteri ad]

Adresi                                    : [müşteri adres]

Telefon                                  : [müşteri telefon]

Faks                                       : [müşteri fax]

Email                                     : [müşteri email]

MADDE 4 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ:

Malın/Ürünün/Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, aşağıda belirtildiği gibidir:

Mal/Ürün/Hizmet türü       :

Marka/Model                       :

Rengi                                     :

Adedi                                     :

Satış Fiyatı (KDV’li)                       :

Kargo Ücreti                        :

Ödeme Şekli                         :

Teslim Edilecek Kişi                       :

Teslimat Adresi                    :

Fatura Edilecek Kişi/Kurum:

Fatura Adresi                       :

Fatura Telefon                      :

Vergi Dairesi                         :

MADDE 5 – GENEL HÜKÜMLER:

5.1 – Müşteri, aşağıda sıralanmış Madde 4’te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

a) SATICI’ nın unvanı ve iletişim bilgileri ile güncel tanıtıcı bilgileri,

b) Ürünler’in internet Sitesi’nden alınması sırasındaki satış işlemi aşamaları ile yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesine ilişkin amaca uygun araçlar-yöntemler,

c) SATICI tarafından uygulanan MÜŞTERİ bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı-işleme ve MÜŞTERİ’ye elektronik iletişim kuralları ile MÜŞTERİ’nin bu hususlarda SATICI’ya verdiği izinler, MÜŞTERİ ‘nın kanuni hakları, SATICI’nın hakları ve tarafların haklarını kullanım usulleri,

d) Ürünler için SATICI tarafından öngörülen gönderim kısıtlamaları,

e) Sözleşme konusu Ürünler için SATICI tarafından kabul edilen ödeme yöntem-araçları ile Ürünlerin temel özellik-nitelikleri, vergiler dahil toplam fiyatı (ilgili masraflar da dahil olmak üzere MÜŞTERİ ‘nin SATICI’ya ödeyeceği  toplam bedel)

f) Ürünlerin MÜŞTERİ ‘ye teslimine ilişkin usuller ile nakliye-teslim-kargo masrafları hakkında bilgiler,

g) Ürünler ile ilgili diğer ödeme/tahsilat ve teslimat bilgileri ile Sözleşme’nin ifasına ilişkin bilgiler, bu hususlarda Tarafların sorumlulukları.

h) MÜŞTERİ ‘nin cayma hakkına sahip olmadığı Ürünler ve diğer mal-hizmetler,

i) MÜŞTERİ ‘nin cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü ile hakkın süresinde kullanılmaması durumunda MÜŞTERİ ‘nın cayma hakkını kaybedeceği,

j) Cayma hakkı olan ürünlerde, Ürün cayma süresi içinde kullanım talimatlarına, olağan işleyişine veya teknik özelliklerine uygun kullanamamasından ötürü bozulduğu veya bir değişikliğe uğradığı takdirde MÜŞTERİ ‘nin cayma talebinin kabul edilmeyebileceği ve her durumda SATICI’ya karşı sorumlu olacağı, SATICI’nın kabul ettiği hallerde söz konusu bozukluğa veya değişime göre uygun bulduğu bir tutarı MÜŞTERİ ‘ye yapacağı geri ödemeden mahsup edebileceği,

k) Cayma hakkının bulunduğu durumlarda Ürünleri SATICI’ya ne şekilde iade edebileceği ve ilgili tüm mali hususlar iade yolları, masrafı ve Ürün bedelinin iadesi ve iade sırasında, MÜŞTERİ tarafından kazanılmış/kullanılmış ödül puanları için yapılabilecek indirim ve mahsuplar dahil),

l) MÜŞTERİ ‘nin Internet Sitesi’nde dönem dönem uygulanabilecek çeşitli fırsatlara ilişkin yararlanma koşullarının (özel şartlar) detaylarını,

m) Mahiyetine göre bu Sözleşmede de yer alan diğer tüm satış şartları ile işbu Sözleşme MÜŞTERİ tarafından İNTERNET SİTESİ’nde onaylanarak kurulduktan sonra MÜŞTERİ ‘ye elektronik posta ile gönderildiğinden MÜŞTERİ tarafından istenen süre ile saklanıp buradan erişilebileceği, SATICI’nın da üç yıl süre ile nezdinde saklayabileceği.

n) Uyuşmazlık hallerinde MÜŞTERİ’nin SATICI’ya şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvurularını, 6502 Sayılı Kanun’un ilgili hükümlerine uygun olarak ilçe/il Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemelerine yapabileceği.

5.2 – Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için MÜŞTERİ’nin yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde MÜŞTERİ veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

5.3 – Sözleşme konusu ürün, MÜŞTERİ’den başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

5.4 – SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun  teslim edilmesinden sorumludur.

5.5 – Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının MÜŞTERİ ‘ ye ulaştırılmış olması ve bedelinin MÜŞTERİ’ nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.6– Ürünün tesliminden sonra MÜŞTERİ’ ya ait kredi kartının SATICI’ nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ ya ödememesi halinde, MÜŞTERİ’ nin kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI’ ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri SATICI’ ya aittir.

5.7– SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu MÜŞTERİ’ ye bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde MÜŞTERİ siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. MÜŞTERİ’ nin siparişi iptal etmesi halinde nakit yaptığı ödemelerde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

MÜŞTERİ’ nin kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin MÜŞTERİ tarafından iptal edilmesinden sonra 7 (yedi) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. MÜŞTERİ, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından MÜŞTERİ hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 (iki) ile 3 (üç) haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra MÜŞTERİ ‘ nin hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, olası gecikmeler için SATICI’ yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.8– MÜŞTERİ, Sözleşme konusu Ürün’ün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle Sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka, finans kuruluşu kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’ nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Herhangi bir sebeple banka ve/veya finans kuruluşu tarafından başarısız kodu gönderilen ancak banka ve/veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ ya yapılan ödemelere ilişkin MÜŞTERİ, SATICI’ nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

5.9– MÜŞTERİ, Sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, MÜŞTERİ’ ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.

5.10– MÜŞTERİ ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün MÜŞTERİ’ ye tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini MÜŞTERİ ‘ den talep edebilir. MÜŞTERİ ‘ nin talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 (yirmi dört) saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

5.11– MÜŞTERİ, SATICI’ ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer olduğunu, SATICI’ nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

5.12– MÜŞTERİ, SATICI’ ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran MÜŞTERİ ‘ yi bağlayacaktır.

5.13– MÜŞTERİ; SATICI’ ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

5.14– SATICI’ ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’ nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler MÜŞTERİ ‘ ye yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

5.15- İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’ yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’ nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

5.16– SATICI, kendi münhasır takdirinde olmak üzere, internet Sitesinde MÜŞTERİ ‘ ler için çeşitli zamanlarda koşulları SATICI tarafından belirlenmek üzere çeşitli kampanyalar düzenleyebilir. MÜŞTERİ ‘ nin herhangi bir sebeple satın aldığı ürünleri iade, cayma hakkı vb. sebeplerle iade etmesi halinde SATICI tarafından düzenlenen kampanya koşullarının herhangi bir sebeple sağlanamaması halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı/fayda iptal edilir ve MÜŞTERİ ‘ ye yapılacak iade ödemesinden düşülecektir.

5.17– MÜŞTERİ ‘ nin aynı faturada birden fazla kampanyadan yararlanabilir durumda olması halinde kampanyalar birleştirilmeyecek, MÜŞTERİ yalnızca bir kampanyadan yararlanabilecektir. MÜŞTERİ böyle bir durumda herhangi bir hak talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.18– SATICI internet Sitesinde duyurduğu kampanyaları dilediği zaman durdurma, güncelleme ve kampanya koşullarını değiştirme hakkı saklıdır. MÜŞTERİ ‘ nin internet Sitesinden yapacağı her bir alışveriş öncesi kampanya koşullarını incelemesi gerekmektedir.

5.19– Bankanız kampanyalar düzenleyerek sizin seçtiğiniz taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar bankanızın inisiyatifindedir ve SATICI’ nın bilgisi dâhilinde olması durumunda sayfalarımızda kampanyalar hakkında bilgi verilmektedir. Kredi kartınızın hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetinize bankanız tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planınızın oluşturulması bankanız inisiyatifindedir.

MADDE 6 – CAYMA HAKKI:

MÜŞTERİ, sözleşme konusu ürününün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (on dört) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ ya faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün kullanılmamış, yıkanmamış, zarar görmemiş, ürün üzerindeki etiket ve kartların çıkarılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya MÜŞTERİ ‘ ye teslim edilen ürünün MÜŞTERİ ‘ ye gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Ürün bedelinin iade edilmesi SATICI tarafından ürünün iade şartlarının uygunluğu teyit edildikten sonraki en geç 10 (ON) gün içinde ürün bedeli MÜŞTERİ ‘ ye iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI’nın internet sitesinde belirtilen kargo firması ya da firmalarınca yapıldığı durumda SATICI tarafından karşılanır. Belirtilmeyen bir kargo firması kullandığı taktirde ürünün kargo bedeli MÜŞTERİ tarafından karşılanır.

Çanta ve aksesuar kategorisindeki tüm ürünlerde, değişim ya da iade kabul etmemekteyiz. İçinde bulunduğumuz pandemi doğrultusunda, çanta ve aksesuarlarda uygun hijyen koşulları sağlanamayacağından, sizin sağlığınıza vermiş olduğumuz önem sebebiyle almış olduğumuz bir karardır.

Bu cayma hakkın kullanılması halinde,

a)   3. kişiye veya MÜŞTERİ ‘ ye teslim edilen ürünün faturası ve iade formu (iade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

b)  İade edilecek ürünlerin kutusu, etiketi, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte   

    eksiksiz ve hasarsız olarak ‘teslim edilmesi gerekmektedir.

  • MÜŞTERİ, caymadan itibaren en geç 7(yedi)günlük süre içerisinde malı SATICI’ ya iade etmekle yükümlüdür.

  • MÜŞTERİ’ nin kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa MÜŞTERİ kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

  • Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

  • Cayma hakkının kullanılması nedeniyle kargo ücretsiz limitinin altına düşülmesi durumunda, kargo bedeli düşülerek ücret iadesi yapılır.

MÜŞTERİ’ nin cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya hakem heyeti kararları ile MÜŞTERİ’ ye bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:

MÜŞTERİ ürünü kaç taksit ile aldıysa Banka MÜŞTERİ ‘ ye geri ödemesini taksitle yapmaktadır. SATICI bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların MÜŞTERİ ‘ nin kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. MÜŞTERİ ‘ nin satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve MÜŞTERİ iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

MADDE 7 – KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ VE FİKRİ-SINAİ HAKLAR İLE İLGİLİ KURALLAR ŞARTLAR:

7.1– 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek MÜŞTERİ ‘ ye ait ad, soy ad, e-posta adresi, T.C. Kimlik numarası, demografik veriler, mali veriler vb. bilgiler;

• sipariş almak, ürün ve hizmetleri sunmak, ürün ve hizmetleri geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, -önceden onay verilmesi halinde- siparişler, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, MÜŞTERİ ‘ ye ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile MÜŞTERİ ile SATICI arasında kurulan mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin SATICI adına yerine getirilmesini sağlamak için SATICI, SATICI iştirakleri ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından süresiz/süreli kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir.

7.2– MÜŞTERİ ‘ lere, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, işlem, uygulamaları için Mitratek Teknoloji San. Tic. A.Ş. tarafından SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail, faks, diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletişimler yapılabilir, MÜŞTERİ kendisine ticari elektronik iletiler gönderilmesini kabul etmiştir.

7.3– MÜŞTERİ tarafından internet Sitesi’nde girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, SATICI tarafındaki kendi sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler MÜŞTERİ ‘ ye ait cihazlardan girildiğinden MÜŞTERİ tarafından korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu MÜŞTERİ ‘ ye aittir.

7.4– MÜŞTERİ SATICI’ ya belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurulmasını talep edebilir. MÜŞTERİ ‘ nin bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. MÜŞTERİ isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda SATICI’ ya her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. Söz konusu başvurular incelenerek yasal süresi içerisinde MÜŞTERİ ‘ ye mevzuatta öngörülen sürelerde dönüş yapılacaktır.

7.5– Internet Sitesine ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; SATICI’ nın anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları Mitratek Teknoloji San. Tic. A.Ş.’ye aittir.

7.6– Internet Sitesinden ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir, oluşabilecek ihtilaflar ile menfi neticelerinden SATICI sorumlu değildir.

MADDE 8 – TEMERRÜT HALİ VF HUKUKİ SONUÇLARI

MÜŞTERİ, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini MÜŞTERİ ‘ den talep edebilir ve her koşulda MÜŞTERİ ‘ nin borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, MÜŞTERİ, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’ nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 9 – DELİL ANLAŞMASI VE YETKİLİ MAHKEME

Bu Sözleşme’den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur. Taraflar, Sözlesme’nin uygulanmasından ve yorumundan doğan ihtilaflarda mevzuat çerçevesinde belirlenen parasal sınırlar dahilinde MÜŞTERİ ve SATICI’ nın ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri aşan durumlarda MÜŞTERİ ‘ nin ve SATICI’ nın Tüketici Mahkemeleri yetkili olacağını kabul etmiştir.

MADDE 10 – YÜRÜRLÜK

Site üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda MÜŞTERİ işbu Sözleşme’ nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. SATICI, söz konusu Sözleşme’nin site üzerinde, MÜŞTERİ tarafından okunduğuna ve kabul edildiğine dair onay almaksızın sipariş verilememesini sağlayacak yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

SATICI:                                                                                          

Ünvanı                                   : Mitratek Teknoloji San. Tic. A.Ş.

Adresi                                    : Yukarı Dudullu Mah.Rana Sok.No:5 Ümraniye İstanbul

Telefon                                  : 5372434626

Faks                                       : -

Email                                     : alp@massnowboard.com

ALICI:

Adı/Soyadı/Ünvanı               : [müşteri ad]

Adresi                                    : [müşteri adres]

Telefon                                  : [müşteri telefon]

Faks                                       : [müşteri fax]

Email                                     : [müşteri email]

bottom of page